Ulama Pegiringan

Ulama yang hidup pada zaman dahulu adalah ulama panutan yang ada di desa Pegiringan, ada beberapa kyai sepuh pendiri NU yang sampai sekarang namanya terus abadi sampai sekarang, antara lain :

 1. Ky. Abdul Hamid bin H. Abdul Manaf
 2. Ky. Sobari
 3. H. Abdullah ( Kaji Guru )
 4. Ky. Yadi bin H. Sulaiman
 5. H. Manshur
 6. Kyai Abdul Ghofur

dan masih banyak lagi Kyai sepuh yang telah berjasa dan patut kita banggakan. Beliau-beliaulah yang telah berjasa bagi Jam’ iyah Nahdlatul Ulama dan penyebaran islam di Pegiringan. Pada masa hidupnya beliau sangat dikagumi dan dijadikan panutan karena kehidupannya yang sangat bersahaja. Beliau-beliau sangat arif, bijaksana dan istikomah dalam segala hal, beliau-beliau mengajarkan ilmu agama dan ilmu amaliah yang lain dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih,  Semasa hidupnya Islam di Pegiringan sangat maju sehingga banyak memunculkan orang-orang pintar dalam hal agama. Beliau-beliau kyai sepuh Pegiringan adalah tokoh yang karismatik panutan umat, beliau-beliau mengajarkan kesabaran, kebersamaan dan tepo seliro dengan semua orang tanpa membedakan status sosialnya beliau benar-benar memberi tauladan. Kehidupan yang sederhana namun bisa menjadi guru yang memberi suri tauladan bagi umatnya.  Perjuangan beliau-beliau kini masih terus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya, seperti :

 1. Ky. Slamet bin Ky. Abdul Khamid
 2. Ky. Muhyidin
 3. H. Fathori bin H. Sulaiman
 4. Ky. Was’ari
 5. Ky. Sadrah
 6. H. Nasoha
 7. Ky. Warmadi
 8. Ky. Rumli

serta tokoh-tokoh muda lainnya. Sebagai warga Nahdiyin sudah menjadi kewajiban kita semua, untuk terus meneruskan perjuangan-perjuangan kyai sepuh Pegiringan. Berkembangnya jaman bukanlah sebuah halangan, perubahan peradaban yang semakin berkembang tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk kita kaum muda. NU dan Ansor sebagai penjaga tradisi ulama, penjaga keutuhan bangsa dan penerus ajaran ulama, semoga akan terus maju dan berkembang dan mampu menjadi harapan perubahan untuk anak cucu kita bersama.

Share kabar ini :